Laman Utama
Fatwa & Pandangan Hukum Syarak
Fatwa Yang Telah Diwartakan
   
 
  * Tahun 2003
  * Tahun 2004
  * Tahun 2005
  * Tahun 2006
  * Tahun 2007
  * Tahun 2008
  * Tahun 2009
  * Tahun 2010
  * Tahun 2011
  * Tahun 2012
   
Pandangan Mufti
   
 
Keputusan J/K Fatwa

TAHUN 2006

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI MELAKA BIL 1/2006

TARIKH MESYUARAT : 12 Zulhijjah 1426H/ 12 Januari 2006M

Tajuk Fatwa

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka

Hukum Penghibahan Rumah Beralamat Lot 3678, Mukim Bandar, Daerah Muar, Johor Darul Takzim Kepada Cucu/Anak Angkat Allahyarhamah Hawa Binti Kasim.

Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan seperti berikut:

Proses penghibahan rumah yang beralamat di Lot 3678, Mukim Bandar Muar, Johor Darul Takzim oleh Allahyarhamah Hawa binti Kasim semasa beliau masih hidup kepada Nor Imani binti Md. Nor, No. Kad Pengenalan: 791027-01-5696 telah berlaku secara sah menurut hukum syara‘ berkuatkuasa mulai dari tarikh lafaz hibah itu diucapkan oleh beliau ketika hayatnya. Oleh yang demikian, rumah tersebut telah menjadi milik cucu/anak angkat Allahyarhamah Hawa binti Kasim, iaitu Nor Imani binti Md. Nor, No. Kad Pengenalan: 791027-01-5696 (anak perempuan kepada pasangan Siti Zaleha binti Mohd. Yusof dan Haji Md. Nor bin Md. Yasin).

Permohonan Penetapan Kaedah Pengiraan Fidyah Bagi Negeri Melaka.

Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan seperti berikut:

 1. Bersetuju meluluskan kaedah pengiraan fidyah yang telah digunapakai oleh Pusat Zakat Melaka bagi seluruh Negeri Melaka berdasarkan kiraan berganda, iaitu mengikut formula:

  Gandaan Fidyah x Bilangan Hari Tertinggal x Nilai Fidyah = Jumlah Fidyah

 2. Nilai kadar fidyah hendaklah berdasarkan kepada nilai zakat fitrah Negeri Melaka pada tahun semasa, iaitu nilai secupak beras bersamaan satu per empat (1/4) daripada nilai zakat fitrah (1/4 x harga fitrah semasa = nilai 1 cupak beras).

^^ Atas

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI MELAKA BIL 2/2006

TARIKH MESYUARAT : 2 Safar 1427H / 2 Mac 2006M

Tajuk Fatwa

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka

Cadangan Menjalankan Nurseri Menanam Cendawan Di Bekas Kandang Khinzir Di Lot 1289, Rim, Melaka.

Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan seperti berikut:

Nurseri menanam cendawan harus dijalankan di kawasan bekas kandang khinzir di Lot 1289, Rim, Melaka, dengan syarat kandang tersebut hendaklah disamak terlebih dahulu menurut ketetapan syara‘ untuk menyucikan najis yang ada.  Manakala kawasan tanah yang telah dicemari oleh najis khinzir, maka proses penyuciannya boleh dilakukan sama ada dengan menambak kawasan yang telah dicemari najis khinzir tersebut atau membuang permukaan tanah yang tercemar itu hingga menampakkan lapisan tanah yang bersih. Bagi kolam kumbahan pula, hendaklah dibersihkan dengan cara membuang air dan pepejal najis khinzir yang ada di dalamnya dan membiarkan air hujan atau mata air yang baru memenuhinya sehingga hilang ‘ain (warna, bau dan rasa) najis  tersebut. Kerja-kerja penyucian dan pembersihan tersebut hendaklah dipantau dari semasa ke semasa oleh pihak Pejabat Tanah dan Pejabat Agama Islam Daerah Jasin.


Hukum Memasukkan Lebihan Agihan Zakat Negeri Melaka Ke Dalam Tabung Baitulmal.

Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan bahawa:

Lebihan agihan zakat Negeri Melaka boleh disimpan di dalam tabung Baitulmal tetapi hendaklah diadakan akaun yang berasingan dan hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan asnaf-asnaf yang lapan. Oleh yang demikian, seluruh kutipan zakat yang terkumpul wajib diagihkan kepada asnaf-asnaf yang berhak.

Hukum Peraduan Melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS).

Mesyuarat bersetuju memutuskan seperti berikut:

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka Bil. 2/2006 bersetuju dan menerimapakai keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-64 pada 27 Julai 2004 seperti berikut:

“Peraduan kuiz melalui Sistem Pesanan Ringkas (SMS) dan seumpamanya adalah mengandungi unsur-unsur eksploitasi, kesamaran (tidak jelas), pertaruhan dan nasib yang tergolong dalam pengertian judi. Dari itu, hukum peraduan kuiz tersebut adalah haram di sisi syara‘.”

Kumpulan Black Metal.

Mesyuarat bersetuju memutuskan seperti berikut:

 1. Bersetuju menerimapakai keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-72 pada 27 Julai 2004 bahawa:

  “Amalan dan perbuatan Kumpulan Black Metal adalah sesat dan bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Oleh itu, umat Islam diminta menjauhi Kumpulan tersebut kerana perbuatan dan amalan mereka boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam.”

 2. Bersetuju agar keputusan fatwa tersebut diwartakan untuk proses penguatkuasaan undang-undang bagi menyekat gejala Black Metal daripada terus merebak. Kertas kerja berhubung pewartaan fatwa ini akan dikemukakan untuk dibawa dalam Mesyuarat Majlis Agama Islam Melaka yang akan datang.

^^ Atas

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI MELAKA BIL 3/2006

TARIKH MESYUARAT : 27 Rabi‘ul Awwal 1427H / 26 April 2006M

Tajuk Fatwa

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka

Hukum Mengeluarkan Tanah Wakaf Perkuburan Islam Di Lot 137, Mukim Duyong, Melaka.

Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan seperti berikut:

1.

Harus memotong atau meneres tebing tanah wakaf perkuburan Islam di atas Lot 137, Mukim Duyong, Melaka untuk mengurangkan kecuraman tebing bagi mengelakkan kemudaratan terhadap nyawa dan harta benda penduduk berhampiran serta memelihara kemaslahatan umum dengan syarat-syarat berikut:

a)

Tanah yang dipotong atau diteres hendaklah dipindahkan ke kawasan rendah di atas lot yang sama. Sekiranya kawasan tersebut tidak dapat menampung sedangkan masih ada lebihan tanah yang perlu dipindahkan, maka bolehlah dipindahkan ke tanah wakaf lain yang berhampiran untuk diambil manfaat daripadanya.


b)
Segala perbelanjaan yang terlibat dalam kerja-kerja pemotongan/peneresan tebing dan pemindahan tanah hendaklah ditanggung sepenuhnya oleh pihak Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah (MBMB).


c)

Pihak Majlis Agama Islam Melaka hendaklah mengatur tindakan yang rapi dan berhikmah berhubung isu ini bagi memastikan kelicinannya seperti mengadakan sesi perbincangan dan penerangan kepada pihak yang terlibat supaya wujud persefahaman di antara pengelola tanah wakaf dan pihak yang akan melaksanakan kerja-kerja pemindahan tanah wakaf tersebut.


Cadangan Pembayaran Zakat Melalui Kad Kredit/Kad Bank Islam.

Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan bahawa:

Harus membayar zakat dengan menggunakan kad kredit/kad Bank Islam sebagai kemudahan kepada umat Islam di Negeri Melaka untuk melunaskan kewajipan tersebut. Namun demikian, keharusan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 1. Keseluruhan kos yang terlibat dalam urusan tersebut termasuk pembangunan sistem, penyediaan perkhidmatan penyelenggaraan, caj transaksi dan sebagainya hendaklah ditanggung oleh Pusat Zakat Melaka dan bukan pihak pembayar zakat.

 2. Kaedah pembayaran tersebut hanya sebagai suatu pilihan atau alternatif kepada pembayar zakat yang berminat dan bukan suatu kemestian.
Isu Cadangan Penubuhan Suruhanjaya Antara Agama (IFC).

Mesyuarat merakamkan rasa dukacita dan menentang sekeras-kerasnya cadangan penubuhan Suruhanjaya Antara Agama (IFC) dan berharap pihak Kerajaan tidak akan membincangkan perkara ini dalam Parlimen kerana ia akan menghakis hak dan kepentingan agama Islam dan orang Islam.

^^ Atas

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI MELAKA BIL 4/2006

TARIKH MESYUARAT : 8 Jamadil Akhir 1427H / 4 Julai 2006M

Tajuk Fatwa

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka

Permohonan Menetapkan Kadar Zakat Fitrah Negeri Melaka Bagi Tahun 1427H/2006M.

Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan seperti berikut:

 1. Harga zakat fitrah Negeri Melaka bagi tahun 1427H/2006M ialah sebanyak RM 4.70 seorang.

 2. Penetapan kadar tersebut adalah berdasarkan harga purata beras Super Tempatan Gred A mengikut timbangan satu gantang Baghdad bersamaan 2.6 kilogram.

 3. Semua umat Islam yang tinggal atau bekerja di Negeri Melaka hendaklah membayar zakat fitrah kepada ‘amil-‘amil yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Melaka bagi tahun 1427H/2006M.

.

Hukum Wakalah Dan Beberapa Perkara Berbangkit Dalam Ibadah Qurban.

Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan seperti berikut:

Bersetuju menerimapakai keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-66 bahawa:

 1. Hukum asal wakalah adalah harus.
 2. Harus bagi wakil mewakilkan kepada orang lain dengan keizinan muwakkil.
 3. Harus bagi wakil mewakilkan kepada orang lain sekiranya tidak mampu atau tidak layak melakukan sendiri perkara yang diwakilkan tersebut.
 4. Harus mengagihkan daging qurban ke tempat atau negara lain.

Walau bagaimanapun mesyuarat bersetuju memutuskan hukum tidak harus mengagih dan memberi makan daging qurban kepada orang bukan Islam  adalah hanya kepada mereka yang berstatus kafir harbi sahaja, tidak kepada kafir zimmi atau musta’man.

^^ Atas

KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA FATWA NEGERI MELAKA BIL 5/2006

TARIKH MESYUARAT : 12 Sya‘ban 1427H / 5 September 2006M

Tajuk Fatwa

Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka

Cadangan Mewartakan Pengharaman Ajaran Budi Suci Di Negeri Melaka.

Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan seperti berikut:

1. Ajaran dan amalan kebatinan Budi Suci didapati menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar. Oleh yang demikian, umat Islam dilarang mengamalkan ajaran itu.
2.

Antara ciri-ciri ajaran itu

a) Terdapat unsur-unsur Wahdatul Wujud di dalam amalan kebatinan ajaran kumpulan ini di mana dalam dua kalimah syahadah itu ada dua Nur iaitu Nur Muhammad dan Nur Allah.
b) Mengaku bahawa asal usul solat itu berasal daripada perkataan “ALHAMDU”.
c) Mengatakan bahawa 13 rukun dalam solat daripada 3 bahagian iaitu daripada Allah, bapa dan ibu.
d) Mengubahsuai zikir dengan menyerupai kalimah Hindu (HU).
e) Membahagikan qiblat kepada empat bahagian.
f) Ada unsur-unsur tawassul di dalam zikir yang diamalkan.
g) Mengatakan kalimah syahadah berasal daripada perkataan seperti Ujud, Kidam, Baqa’.
h) Mengatakan fardhu bagi syahadah hanya dua perkara, sedangkan yang sebenarnya tiga.
i) Asal kejadian manusia yang melalui 29 peringkat kejadian bermula daripada dalam zat Allah.
   
3. Mana-mana orang Islam adalah dilarang untuk mengajar, mempelajari, mengamalkan atau menyebarkan ajaran dan amalan kebatinan tersebut dalam apa-apa jua bentuk dan cara.
4. Orang Islam di mana-mana jua berada, yang telah mengamalkan ajaran dan amalan kebatinan Budi Suci hendaklah segera meninggalkan ajaran tersebut dan memohon keampunan kepada Allah subhanahu wata‘ala.

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka juga telah bersetuju agar keputusan fatwa tersebut diwartakan untuk proses penguatkuasaan undang-undang bagi menyekat Ajaran Budi Suci ini daripada terus tersebar di Negeri Melaka.

Permohonan Penarikan Semula Perwakafan Tanak Pusaka Adat Perpatih Naning Di Lot 101, MCLR 6, Mukim Bandar Pulau Sebang, Daerah Alor Gajah, Melaka.

Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara memutuskan bahawa:

Proses perwakafan tanah Lot 101, MCLR 6, Mukim Bandar Pulau Sebang, Daerah Alor Gajah, Melaka, oleh Puan Azimah binti Haji Abdul Rani telah berlaku secara sah menurut hukum syara‘ dan undang-undang. Oleh itu, permohonan Encik Mohd Ali bin Abdul Ghani dan Encik Sahari bin Abdul Ghani untuk menarik semula perwakafan tanah tersebut adalah tidak wajar dan tidak boleh dilaksanakan. Sekiranya pemohon hendak meneruskan juga tuntutan tersebut, mereka hendaklah mengemukakannya kepada pihak Mahkamah Syariah.
Permohonan Penetapan Semula Sempadan Kariah Bukit Gedong, Melaka.

Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara bersetuju menetapkan bahawa sempadan baru Kariah Bukit Gedong seperti berikut:

 “Sempadan kariah Bukit Gedong bermula dari Laut Selat Melaka lot 2983 (Tanjung Samudera) melalui jalan Haji Zainal ke timur laut melalui sempadan lot 401, 402 kemudian belok ke timur melalui lot 400, 399, 417, 425, 2186, 2441 (Tanah Imigresen), 479, 480, 484, kemudian mengikuti jalan Bukit Gedong ke lot 1443, 1442, 1439, 1849, 2498 melintasi jalan Tanjung Kling ke lot 2502, 2501, 2500, 2531, 1400,  2527, 2526, 2525, 1416, 1415, 1414, 1361, 1362, 1363, 2389, sebahagian dari lot 1366 (tanah wakaf Tanjung Kling tetapi digunakan untuk tanah perkuburan Bukit Gedong) melalui jalan merentasi tanah perkuburan lot 1366 ke selatan dan lot 2544 hingga ke jalanraya. Kemudian melalui sempadan lot 2532, 1354 dan merentasi jalan Solok Ciku melalui lot 526, 537, 539, 543, 544, 545, 680, 675, 1842, 1841, 677, 676, 637, 636, 635, 634, 633, 632, 629, 628 hingga ke lot 2054. Melalui sempadan lot 2054 kemudian mengikut sempadan lot 2052, 2050 dan merentasi lot 2191 terus ke sempadan lot 1940 hingga lot 672, 671, 666, 665, 3022, 2180, 2178, 2177 mengikut jalanraya ke Sungai Udang hingga bertemu semula di lot 2983 (Tanjung Samudera).”

Mesyuarat juga telah bersetuju agar sempadan kariah tersebut diwartakan dalam Warta Kerajaan Negeri Melaka.

Cadangan Mewartakan Pentafsiran Hukum Syara‘ Ke Atas Wakaf-Wakaf Yang Tidak Jelas Penyerahannya.

Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara bersetuju memutuskan bahawa:

 1. Semua masjid, surau, sekolah agama (institusi pengajian agama) dan tanah perkuburan di Negeri Melaka adalah wakaf jika telah ditentukan oleh waqif bagi tujuan tersebut untuk dinikmati manfaat dan faedahnya oleh orang ramai.

 2. Sesuatu wakaf itu dikira sah menurut hukum syara‘ sekiranya telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan.

 3. Tidak disyaratkan bahawa pihak benefisiari perlu membuktikan sesuatu barang itu telah diwakafkan. Sekiranya waqif telah meninggal dunia dan tiada sebarang dokumen yang membuktikan perwakafan telah dibuat, maka keterangan saksi yang dipercayai boleh diterimapakai untuk mengesahkan wakaf tersebut.

 4. Wakaf secara lisan adalah sah sekiranya waqif dan barang yang diwakafkan itu (mawquf) memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum syara‘.

 5. Proses perwakafan tidak mensyaratkan perlu ada saksi untuk mengesahkannya. Oleh itu, dalam kes perwakafan yang tidak dapat dibuktikan, maka keterangan saksi-saksi yang waham, zan atau syak boleh diterimapakai untuk mengesahkan wakaf tersebut.

 6. Sesuatu barang itu dikira sebagai mawquf menurut apa yang dilafazkan oleh waqif. Oleh itu, jika waqif menyatakan dalam lafaznya untuk mewakafkan sesebuah masjid, maka hanya bangunan masjid dan tapaknya sahaja dikira sebagai harta wakaf.

 7. Penggunaan sesuatu premis atau harta yang dianggap wakaf oleh penduduk setempat secara turun temurun bagi satu jangka masa yang lama boleh ditafsirkan sebagai wakaf masyarakat Islam walaupun tiada bukti yang jelas secara lisan atau tulisan mengenai kesahihannya. Memadai dengan dakwaan pemimpin dan kebanyakan penduduk setempat yang menyatakan bahawa harta tersebut adalah wakaf.

Cadangan Penyelarasan Lafaz Do‘a Qunut Nazilah Ketika Sembahyang Juma‘at Di Masjid-Masjid Seluruh Negeri Melaka.

Ahli-Ahli Jawatankuasa Fatwa telah sebulat suara bersetuju memutuskan bahawa:

Lafaz do‘a qunut nazilah ketika sembahyang Jumaat di masjid-masjid seluruh Negeri Melaka hendaklah diselaraskan seperti berikut:

 

^^ Atas

© Jabatan Mufti Melaka